Η Πάτρα, οι Καθολικοί και ο π. Κύριλλος

 

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

 

 

 

Γιορτάζοντας την μεγάλη γιορ­τή του Πάσχα, δεν θα ήθελε κα­νείς να συμβεί όλη η φασαρία που δημιούργησε ο "λόγος" του πανοσιολογιότατου ιεροκήρυκα Κύριλ­λου Κωστόπουλου. Όμως μια που έγινε αυτό το γεγονός, και επιμέ­νει αμετανόητος ο πατήρ Κύριλ­λος στο λάθος του, χαρακτηρίζο­ντας την πράξη αυτή ως έκφραση γνώμης, επειδή είναι και θεολό­γος, αποφάσισα εγώ (που είμαι και θεολόγος) να εκφράσω μια άλ­λη γνώμη!

Στις θεολογικές σχολές διδά­σκονται οι φοιτητές (υπήρξε φοι­τητής και ο πατήρ Κύριλλος) μα­θήματα Ποιμαντικής και Εκκλησιολογίας, τα οποία μου φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ο π. Κύριλλος. Ε­πιθυμώ, λοιπόν, να υπενθυμίσω κάποια βασικά πράγματα, που συ­νήθως τα ξεχνάει κανείς όταν α­σχολείται με διατριβές και άλλα ψιλά γράμματα, ενώ κρινόμαστε από τις λεπτομέρειες!

Βασικός σκοπός της Ποιμαντι­κής είναι η Σωτηρία όλων των αν­θρώπων, και πρότυπο των ποιμέ­νων είναι ο Κύριός μας. Από τα ί­δια Του τα λόγια αντιλαμβάνεται ο ποιμένας ότι πρέπει να αφήσει το ποίμνιό του χάριν ενός που χάθη­κε! Και να μη σχίσει την μάνδρα!...

Ως ιεροκήρυκας ο π. Κύριλλος, ελπίζω να γνωρίζει ότι το κήρυγ­μα εξηγεί το Ευαγγέλιο, εξ ου και το έθεσε η Εκκλησία ακριβώς με­τά την ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής της Θείας Λειτουρ­γίας. Άρα δεν έχει θέση στην τε­λετή της Ανάστασης ούτε πριν την θεία κοινωνία! Επομένως περιο­ρίζει η Εκκλησία έμμεσα - ή μήπως άμεσα; - το θέμα του κηρύγματος στο Ευαγγέλιο (ή τον Απόστολο ή έστω την εορτή της ημέρας) και δεν αποτελεί το κήρυγμα έκφραση σχολίων, και μάλιστα επικριτι­κών, για το τι κάνει ο ένας ή ο άλ­λος είτε Πατριάρχης είτε Αρχιε­πίσκοπος είναι αυτός, είτε άλλα δόγματα και θρησκείες!

Μένει να επισημάνω δυο λη­σμονημένες πτυχές της Εκκλησιολογίας. Ο ιερέας δεν έχει κα­νένα δικαίωμα να εκφράζει ως ε­πίσημη καμία δογματική γνώμη. Κι αυτό διότι ο ιερέας δεν έχει ου­σιαστικά καμία εξουσία για να κά­νει και το ελάχιστο! Το κύρος του πηγάζει από τον επίσκοπο, γι’ αυ­τό τελεί τα μυστήρια εν ονόματι του επισκόπου.

Ως "κανονολόγος" που είναι ο π. Κύριλλος ας προσέξει την α­πόκριση των Βαρσανουφίου και Ιωάννου σ' εκείνον που ρώτησε τους διακριτικούς αυτούς γεροντάδες, αν πρέπει να αναθεματί­σει τον αιρετικό Νεστόριο: "... μη τρέχε δε συ εις αναθεματισμόν τί­νος όλως".

Μόνη η Σύνοδος επισκόπων ε­ξετάζει μια αίρεση και βέβαια κα­λεί τους αποκλίνοντας να εξηγή­σουν την θέση τους πριν αποφαν­θεί τελικά. Γι' αυτό ο επίσκοπος "ορθοτομεί τον λόγον της του Θε­ού αληθείας" και ο ιερέας πολύ ταπεινά τον μεταδίδει όπως τον έ­λαβε!

Και εφόσον καμία Οικουμενική Σύνοδος δεν έχει ακόμα συνε­δριάσει για να μελετήσει την "αί­ρεση" των καθολικών και των άλ­λων, δεν μπορεί ο καθένας να λέ­ει στην Εκκλησία ό,τι "φωτίζεται".

Ας ανατρέξει ο π. Κύριλλος στην P.G. vol. 119, col 956-960 και vol 138, col 968.

Εκεί θα δει την σχετική προ­βληματική όπως διατυπώνεται α­πό τους μεγάλους κανονολόγους Δημήτριο Χωματιανό και Θεόδω­ρο Βαλσαμώνα (ο τελευταίος μά­λιστα θεωρεί τους καθολικούς σχισματικούς και όχι αιρετικούς).

Ακόμα, ο π. Κύριλλος έσπευσε να διευκρινίσει, δια των εφημερί­δων, ότι δεν αναφέρθηκε στην ε­πίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Βατικανό. Άρα, ο μοναδικός στό­χος του ήταν ο Οικουμενικός Πα­τριάρχης, εναντίον του οποίου μί­λησε καθαρώς;

Τέλος, δύο παρατηρήσεις - ε­ρωτήσεις πατρινού χαρακτήρα:

Όταν ζητούσαμε επιμόνως και μας έδωσαν τελικά οι Καθολικοί τρία σπουδαία λείψανα (Κάρα και Σταυρός του Αποστόλου Ανδρέου και Κάρα της Αγίας Ειρήνης), τό­τε δεν ήσαν "αιρετικοί"; Συμπροσευχήθηκαν, μάλιστα, στους ναούς μας, αφού τους είχαμε δεχθεί με τιμές!

Τι μέλλει γενέσθαι με τους Ορθοδόξους οι οποίοι κάθε Κυ­ριακή συμμετέχουν στην χορωδία του Καθολικού Ναού; Μήπως πρέ­πει να μπουν σε ακοινωνησία ε­πειδή συμπροσεύχονται με "αιρε­τικούς";

 

(Δημοσιεύθηκε στον Πατραϊκό Ημερήσιο Τύπο από 16-25.4.2007)